تاريخجه والنتاين

چند سالي ست حوالي26 بهمن ماه (14 فوريه) كه مي شود هياهو و هيجان را در خيابان ها مي بينيم. مغازه هاي اجناس كادوئي لوكس و فانتزي غلغله مي شود. همه جا اسم Valentine به گوش مي خورد. از هر بچه مدرسه اي كه در مورد والنتاين سوال كني مي داند كه "در قرن سوم ميلادي كه مطابق مي شود با اوايل امپراطوري ساساني در ايران، در روم باستان فرمانروايي بوده است بنام كلوديوس دوم. كلوديوس عقايد عجيبي داشته است از جمله اينكه سربازي خوب خواهد جنگيد كه مجرد باشد. از اين رو ازدواج را براي سربازان امپراطوري روم قدغن مي كند.كلوديوس به قدري بي رحم وفرمانش به اندازه اي قاطع بود كه هيچ كس جرات كمك به ازدواج سربازان را نداشت.اما كشيشي به نام والنتيوس(والنتاين)،مخفيانه عقد سربازان رومي را با دختران محبوبشان جاري مي كرد.كلوديوس دوم از اين جريان خبردار مي شود و دستور مي دهد كه والنتاين را به زندان بيندازند. والنتاين در زندان عاشق دختر زندانبان مي شود .سرانجام كشيش به جرم جاري كردن عقد عشاق،با قلبي عاشق اعدام مي شود...بنابراين او را به عنوان فدايي وشهيد راه عشق مي دانند و از آن زمان نهاد و سمبلي مي شود براي عشق!"
1qgz6b

finbuia.jpg

 
 
 گرچه اين جا نيستی  Though you are not here

  هرجا مي روم

  Wherever I go

  ياهركارميكنم 

 Or whatever I do

  صـورت تو را درخيال مي بينم 

 I see your face in my mind

  ودلم برايت تنگ مي شـود

And I miss you so

  دلم براي همه چيزگقتن با توتنگ ميشود

I miss telling you everything

  دلم براي همه چيزنشان دادن به تو تنگ ميشود

 I miss showing you things

  دلم براي چشمهايمان تنگ ميشود كه

 I miss our eyes

  پنهاني به هم دل مي دادند  

 Secretly giving each other confidence

  دلم براي نوازشت تنگ ميشود

   I miss your touch

  دلم براي هيجانيكه باهم داشتيم  تنگ ميشود

I miss our excitement together

  دلم براي هم چيزهايي كه باهم سهيم بوديم  

 I miss everything

  تنگ ميشود  

 we share

  دلتنگي براي تو را دوست ندارم   

 I don't like missing you

  احساس سـردوتنهايي است 

It is very cold & lonely feeling

  كاش ميتوانستم با تو باشم

    I wish that I could be with you

  همين حالا 

 Right now

  تا گـرماي عـشق ما

 Where the warmth of our love

  برف هاي زمسـتان را آب كن

Would melt the winter snows

  اما چون نمي توانم    

 But since I can't be 

  همين حالا با تو باشـم 

 With you right now

  ناچارم به روياي زماني كه

 I will have to be content

  دوباره با هم خواهيم بود   

 Just dreaming about

  قانع باشم     When we will be together again 

                                     susan polis Schutz

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به جای همه گل ها تو بخند

If you should die
before me, ask if you
could bring a friend.

--  Stone Temple Pilots

اگر تو خواستی قبل از من بميری

 بهم بگو که می خوای يه دوست رو هم همراه خودت ببری يا نه .

26879462_31f7479090_m.jpg

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.

--  Winnie the Pooh

اگر می خوای صد سال زندگی کنی

من می خوام يه روز کمتر از صد سال زندگی کنم

چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

lonely_nights%5B1%5D.jpg

/ 0 نظر / 34 بازدید