يا امام حسين (ع)

سلام برحسين (ع) سلام بر زينت (س)  سلام بررقيه (س) سلام برعلی اصغرسلام برعلی اکبر

و سلام برتما م عاشورايان و عاشورا سلام برعلم داردشت کربلا

عباس .......

دلم بيشترازدل تمام ادمها گرفته يا حسين جان يا ابا عبدالله امروز به سوی تو امده ام

دل به سويه تو پرمی کشد.

اری دلم گرفته خيلی يا امام حسين (ع) تنها پناه من توای  من ازتو مراد می خوام من ازت

می خوا م کمکم کنی تو رو قسمت می دم به همان ظهرعاشورا تو رو

قسمت می دم به اشکهای رقيه تورو قسمت می دم به اون بارونی که ظهرعاشورا ازته دل

دخترت می باريد يا ابا عبدالله دلم تنگ توای تنها مرادم منو تنها نزار

می خوام بشکنی دلی رو که دلمو شکست می خوام شب وروزگريونش کنی

چشماهی رو که چشمای منو کم سو کرد می خوام روزی هزاران بارارزوی مرگ کنی

کسی رو که منو اززندگی خسته کرد يا ابا عبدالله تورو قسم می دم

به لبهای تشنه عباس که امروز دل من تشنه تراز همه عالم است

من دلمو پس می خوام من گريه ها مو پس می خوام من چشمها مو پس می خوام

يا حسين جان من ازت می خوام گريونش کنی نه يک روز يک عمر من می خوام ازش بگيری

اون چيزی ور که دوست داره نه برای مدتی برای تمام عمرش

اون موقع می دونی من چی کارمی کنم به نيت خودت به نيت رقيه تو به نيت علی اصغرت به

نيت علی اکبرت می خوام هر۵ شنبه داد بزنم گريه کنم می دونی

اينجا يک زيارتی است پرازکفتربه نيت کفترهای حرمت می خوام سيرسيرشون کنم

از بی کسی درشون بيارم می خوام

سيراب شون کنم به نيت زيارت حرمت می خوام باهاشون حرف بزنم اری من دلم

خيلی خسته است اززندگی بيزاربيزار ازهمه چيزتنها ترم حتی

تنها تراز بيابان

دوستت دارم حسين جان مرا درياب

Image hosting by TinyPic

چقد ر سخت تنها بمانی تو اين سرما دلت روشن باشه اما خسته ترازهمه عالم

چقدرسخت نتونی بگی غم دلت رو ازامروزفقط می خوام نفرين کنم می دونم بداست اما

دل غم دل من بدترازهمه عالم

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤