دوستت دارم اين را بدان

ای که از عشق تو هماره مست

 ای که از عشق تو هماره مست............من تو را آسان نياوردم به دست....
اما تو را ...خاطره ات را....و همه آنچه را که از تو دارم با خود خواهم برد................ افسوس از بال شکسته ققنوس .........افسوس از زنجير پای او............افسوس....................افسوس...........تو بمان..........اما من راهی ام..........به سوی سرنوشت تا به قاف..............تو هم سراغ قاف را بگير و بيا................ رد اشکهايم را بر خاک بگير و بيا.....تا به دريا برسی.....سوار قايق سرنوشت و به آنسوی دريا آی که پشت درياها شهری است که بلندايش قاف است...............
 

امروز عاشق ترازديروز؛تنهاترازفردا
 
نويسم مي
براي توكه
دوستت دارم
براي توكه بي انتهايي
براي توكه مي داني كه مي دانم نمي داني

ومي بيني كه مي بينم نمي بيني
وعاشقانه دوستت دارم
وبرايت مي نويسم
براي نگاهت
براي صدايت
براي قلب عاشقت
وبراي چشمانت
توزيباتريني
زيباترين ستاره
زيباترين انسان
زيباترين فرشته
دوستت دارم وازسراي قلبم برايت هديه اي مي فرستم
هديه ازجنس بلور
ازجنس عشق
ازجنس قلب عاشقان
توزيبايي
مهرباني
 
انتهايي بي
وعاشق
هرچه هستي باش؛امّاباش
بمان كنارم وبشنوصدايم را
صدايي كه عاشقانه فرياد
مي زند
دوستت دارم

 

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٤