ما به خاطر عشق زنده نيستم عشق به خاطرماازنده است

ما به خاطرعشق زنده نيستم عشق به خاطرماست كه  زنده است .

اري توبه خاطرمن زنده نبودي اين من بودم كه به خاطرتو زنده بودم.

حال نيز همچنان به خاطرتو زندگي مي كنم و زنده هستم.

اما با زمان قبل فرق دارد فرقش اين است كه اين بارتو بامن نيستي و من تنها راه راادامه مي دهم.

 

اگـــــــــــــــــــــــرچه ازروزاول تو بامن نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي.

 

اما اكنون به تلفي ان زمان من اين جدايي را دوست دارم چرا كه هنوزتو درقلب مني

اري من به هردو قانع هستم حتي اگر تو بامن نباشي.

من ازدنيا هيچ نمي خواهم جزاينكه تا اخرعمراسم تو يادم بماند خاطرات عشق تو يادم بماند

گمان نكنم خيلي زياد باشد اين خواسته من.

شايد زماني براي تو اشك بريزم اما بازدردلم تو رو دارم.

مهم نيست اگر عشق منو به بازي گرفتي مهم نيست اين مهم است كه من با تو اشنا شدم.

مهم اين است كه ديدمت مهم اين است كه اسمت را براي هميشه نوشتم

مهم اين است كه براي هميشه دوستت دارم بازم مهم نيست اگرعشق من يكطرف است

بازم مهم نيست.

من ازعشق تو دركلبه فقيري خود چيزي دارم كه تو هرگزنداري اري

من كسي چون تو دارم و تو تنهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رانثـــــــــــــــــــــــــــــــــارخودكردي...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه بیگانه به رویم خندیدی             ومن سهم خود را در خنده ات  باختم 

ستاره های اقاقی و گلهای ابی؟ چه فرقی دارد

کدام حرف را فهمیدی که دردم را بفهمی           خسته و تنها در اغوشت هستم

اغوشی گرم بدون عشق و نیاز      اگرسلامم را در زمستان می شنیدی

شاید عشقمان تابستانی بود

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤